SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování webu. Používáním webu souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.  

Jsme společnost  Willow Solutions s.r.o.  se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno IČ:  19311656, zapsaná u Krajského soudu v Brně, C 133714/KSBR   (dále jen jako „Správce“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem, kdy nám Vaše osobní údaje poskytnete, tyto budeme nadále zpracovávat tak, jak je uvedeno níže.

 

Proč Vaše údaje zpracováváme?

To záleží na tom, na základě čeho nám své údaje poskytujete. 

V případě, že s Vámi jednáme o uzavření smlouvy, nebo jsme již společně smlouvu uzavřeli, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, a to pouze za účelem jejího uzavření, splnění, případně za účelem vypořádání závazků na jejím základě vzniklých. Zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy nepodléhá Vašemu souhlasu, jsme k němu povinni ze zákona.

Za účelem kontaktování Vás: Kontaktovat Vás prostřednictvím e-mailu, telefonních hovorů, SMS nebo jiných rovnocenných forem elektronické komunikace, jako jsou push notifikace mobilní aplikace, ohledně aktualizací nebo informačních sdělení týkajících se funkcí, produktů nebo smluvních služeb, včetně bezpečnostních aktualizací, pokud je to nezbytné nebo přiměřené pro jejich provedení.

Poskytovat vám novinky, speciální nabídky a obecné informace o dalším zboží, službách a událostech, které nabízíme a které jsou podobné těm, které jste již zakoupili nebo na které jste se dotazovali, pokud jste se nerozhodli takové informace nedostávat.

Ke správě Vašich požadavků: Abychom mohli vyřizovat a spravovat Vaše požadavky, které jste nám zaslali.

Pro obchodní převody: Vaše údaje můžeme použít k vyhodnocení nebo provedení fúze, prodeje, restrukturalizace, reorganizace, rozpuštění nebo jiného prodeje či převodu některých nebo všech Našich aktiv, ať už jako fungujícího podniku nebo v rámci konkurzu, likvidace nebo podobného řízení, v němž jsou mezi převáděnými aktivy i námi uchovávané osobní údaje o uživatelích našich služeb.

Pro jiné účely: Vaše údaje můžeme použít k dalším účelům, jako je analýza dat, zjišťování trendů používání, určování účinnosti našich propagačních kampaní a vyhodnocování a zlepšování naší Služby, produktů, služeb, marketingu a vašich zkušeností.

V případě, kdy nám zasíláte své dotazy, poptávku či jinak s námi komunikujete, nám sdělujete své údaje na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. Vámi udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu info@willow-solutions.com .

 

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jakožto Správce zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytnete, případně takové, které jsou veřejně dostupné. Zejména se jedná o Vaše jméno a příjmení, adresu, jiné identifikační údaje (jako IČ a datum narození, je-li to nezbytné), ale i další Vámi poskytnuté osobní údaje, jako např. telefon, e-mail, dodací adresu, atd. Ty jsou zpracovávány z důvodů, pro které jste tyto údaje poskytli, zejména tedy za účelem vyřízení Vašich dotazů, vedení jednání směřujícím k uzavření smlouvy, plnění smlouvy, nebo pro to, aby bylo možné vyhovět Vaší žádosti o kontaktování ze strany Správce. Dále jsou tyto údaje zpracovávány také za účelem zasílání marketingových sdělení. 

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

S poskytovateli služeb: Vaše osobní údaje můžeme sdílet s Poskytovateli služeb za účelem monitorování a analýzy používání naší Služby, abychom Vás mohli kontaktovat.
Za účelem obchodních převodů: Vaše osobní údaje můžeme sdílet nebo předávat v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo převzetím celého našeho podniku nebo jeho části jinou společností nebo během jednání o nich.
S přidruženými společnostmi: V takovém případě budeme vyžadovat, aby tyto pobočky dodržovaly tyto Zásady ochrany osobních údajů. Mezi přidružené společnosti patří Naše mateřská společnost a jakékoli další dceřiné společnosti, partneři ve společných podnicích nebo jiné společnosti, které ovládáme nebo které jsou s Námi pod společnou kontrolou.
S obchodními partnery: Vaše údaje můžeme sdílet s Našimi obchodními partnery, abychom Vám mohli nabídnout určité produkty, služby nebo propagační akce.
S ostatními uživateli: Když sdílíte osobní údaje nebo jinak komunikujete ve veřejných oblastech s ostatními uživateli, mohou tyto informace vidět všichni uživatelé a mohou být veřejně šířeny mimo.
S Vaším souhlasem: S vaším souhlasem můžeme vaše osobní údaje zveřejnit za jakýmkoli jiným účelem.

 Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Doba zpracování osobních údajů se liší zejména v závislosti na tom, z jakého důvodu je zpracováváme. 

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

V případě, že jste nám ke zpracování Vašich osobních údajů udělili souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

Údaje získané prostřednictvím uživatelského účtu či jiným obdobným způsobem, zpracováváme po dobu využívání našich služeb a dále obvykle 5 let po jejich zrušení. 

 

Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?

Záleží na tom, na základě jakých důvodů Vaše údaje zpracováváme. Pokud to jsou údaje, které zpracováváme ze zákona, pak máte právo:

  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • na přenositelnost údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud. Budeme však rádi, když nás nejdříve kontaktujete a vzniklou situaci vyřešíme spolu.

V případě, kdy jste ke zpracování poskytli svůj souhlas, pak nad rámec výše uvedeného máte právo také:

  • vzít souhlas kdykoliv zpět písemným odvoláním souhlasu způsobem uvedeným výše,
  • požadovat omezení zpracování takových údajů,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů.

Máte další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů? Kontaktujte nás na emailu: info@willow-solutions.com